top of page

PERSONDATA

BEHANDLING AF PERSONDATA

Utiger Advokater er underlagt databeskyttelsesloven og persondataforordningen.

Dette betyder, at vi har pligt til at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger vi behandler samt hvilke rettigheder du har i den forbindelse.


Behandling af persondata:
I forbindelse med vores sagsbehandling indsamler, behandler og opbevarer vi, i nødvendigt omfang, personoplysninger om klienter, modparter og tredjemand.

Personoplysningerne vil typisk være af almindelig karakter, såsom navn, adresse, e-mail-adresse eller cpr nummer. Vi behandler kun personfølsomme oplysninger, såfremt dette er relevant.

Vi behandler dine personoplysninger enten som følge af aftale med dig som klient eller for at fastlægge, fremsætte eller forsvare et retskrav. Oplysningerne indsamles fra sagens parter, offentlige myndigheder, eventuelle vidner samt andre relevante
aktører og offentlige tilgængelige oplysninger.

Vi bruger de indsamlede oplysninger til at varetage vores klients interesse eller til berigtigelse af et retsforhold.

Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med de advokatetiske regler, retsplejeloven, databeskyttelsesloven og persondataforordningen.


Videregivelse:
Vi videregiver ikke personoplysninger til tredjemand, medmindre det er nødvendigt for sagens behandling eller til opfyldelse af lovkrav.
 
Det kan være relevant at videregive oplysninger til modparten, klienten, domstolene, offentlige myndigheder samt andre relevante aktører.


Opbevaring af dine personoplysninger:
Vi opbevarer indhentede personoplysninger, i det omfang det er relevant, så længe sagen verserer og efter sagens afslutning i en periode på op til 5-10 år.

Dine rettigheder:
Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til behandling af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder finder du vores kontaktoplysninger nederst på denne side.

Du har ret til:

 • at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger
   

 • at få urigtige oplysninger om dig berigtiget
   

 • i ganske særlige tilfælde, at få slettet oplysninger før den generelle sletning
   

 • i visse tilfælde, at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, så vi fremadrettet kun må behandle dine personoplysninger med dit samtykke eller med henblik på at sikre et retskrav, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser
   

 • i visse tilfælde at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger
   

 • i visse tilfælde, at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden, uden hindring


Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om
de registreredes rettigheder på
www.datatilsynet.dk.


Tavshedspligt:
Vi er underlagt tavshedspligt og vil derfor kun i begrænset omfang kunne efterkomme en modparts eller tredjemands ønske om ret til indsigt. Tilsvarende vil vi ikke kunne slette, berigtige eller begrænse behandlingen af oplysninger, hvorom der er tvist i sagen eller, som har betydning for sagens varetagelse i øvrigt.

Klage:
Du har ret til at indgive en klage til datatilsynet, hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger. Du finder datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Kontakt:
Utiger Advokater (CVR nr. 40 97 32 22) er dataansvarlig.
Kontakt kan ske til mail:
m@utigeradvokater.dk eller tlf. +45 20 21 79 20

bottom of page